Investeren in duurzame welvaart

De P&V Groep is zich bewust van haar maatschappelijke rol als belegger en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een economisch duurzamere wereld. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat beleggingen in bedrijven en sectoren die aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling op het gebied van ESG (milieu, maatschappij en goed bestuur) op termijn de beste keuzes zijn, zowel wat betreft de afstemming met onze waarden als het genereren van financiële waarde op lange termijn.

Deze overtuiging zetten we kracht bij door een aantal principes te hanteren in ons beleggingsbeleid.

Verantwoord investeren

De eerste prioriteit van de P&V Groep is waarde creëren voor alle stakeholders, te beginnen bij de klant, en niet het creëren van winst voor haar aandeelhouders. Bovendien maakt de P&V Groep deel uit van het maatschappelijke weefsel van haar historische coöperanten en deelt ze hun bezorgdheden.
De P&V Groep is een verantwoorde belegger die vasthoudt aan de ESG-principes (milieu, maatschappij en governance) en alles in het werk stelt om de naleving van de informatie- en transparantievereisten in verband met haar benadering voor de integratie van duurzaamheidsrisico's te garanderen.

Het opnemen van de ESG criteria in ons beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid integreert duurzame en verantwoorde principes of praktijken in het beheer van de activa die afgestemd zijn op de duurzame ontwikke- lingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). De focus ligt daarbij vooral op de volgende doelstellingen:

Goede gezondheid en welzijn

via onze participatie in de Multipharma Group en de betrokkenheid bij het bedrijf Cohezio

Betaalbare en duurzame energie

via onze participatie in energieholdings zoals de VEH (Vlaamse Energieholding) en 'Socofe’  of via de rechtstreekse of onrechtstreekse financiering van projecten in hernieuwbare energie

Industrie, innovatie en infrastructuur

door te beleggen in veerkrachtige en duurzame infrastructuur- projecten;

Duurzame steden en gemeen-schappen

door onze beleggingen in regionale beleggings- maatschappijen, in de sociale economie en via ons vastgoedpatrimonium dat voldoet aan de duurzaamheidscriteria (zoals de BREEAM-certificering: Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

Maatregelen ter bestrijding van klimaat- verandering

door bepaalde sectoren die nefast zijn voor de klimaatverandering uit onze beleggingen uit te sluiten of door te beleggen in projecten om de impact van klimaatverandering te verminderen.

De P&V Groep  vermijdt beleggingen in bedrijven die door hun activiteit nadelige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en het milieu en belegt niet in de volgende ondernemingen, regeringen of sectoren:

 • Belastingparadijzen en regimes die corrupt zijn of zich schuldig maken aan schendingen van internationale regels;
 • Ondernemingen of regeringen die de fundamentele mensenrechten niet naleven (met inbegrip van foltering, willekeurige vrijheidsberoving, dwangarbeid en de uitbuiting van kinderen); 
 • Ondernemingen die opzettelijk de wetgeving (sociaal, fiscaal, milieu ...) en fundamentele ethische normen overtreden;
 • Ondernemingen die hoofdzakelijk actief zijn in controversiële sectoren, zoals de tabaksindustrie, kansspelen en de seks- en porno-industrie; 
 • Ondernemingen die actief zijn in de steenkoolsector (exploitatie, winning of elektriciteitsproductie) en die meer dan 15% van hun inkomsten uit deze activiteiten halen;
 • Ondernemingen die hun activiteiten baseren op corruptie en omkoping; 
 • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie of verkoop van wapens.

Zonder toegevingen te doen op het vlak van rendement, beantwoordt de beleggingsstrategie niet alleen aan financiële criteria, maar ook aan andere aspecten zoals sociale, ethische en milieuoverwegingen. In het algemeen ziet de door de P&V Groep toegepaste beleggingsstrategie erop toe dat:

 • kapitaalstromen zich in de eerste plaats richten op maatschappelijk verantwoorde beleggingen; 
 • er met voorrang belegd wordt in sectoren of industrieën van de duurzame economie;
 • voorrang wordt gegeven aan transparantie en een langetermijnvisie bij economische en financiële activiteiten.

In die context zet de P&V Groep een systeem van 'positieve screening' of 'inclusiescreening' op dat tot doel heeft beleggingen te bevorderen in ondernemingen die voorbeeldige praktijken vertonen of althans de beste praktijken toepassen in hun categorie ('Best in Class').  

Bij direct vastgoed laat de BREEAM-certificering toe om de duurzaamheid en de energieprestatie van het vastgoedpatrimonium te evalueren. We streven naar een certificering voor ons volledige patrimonium en willen de BREEAM-score van de bestaande gebouwen verbeteren. Voor de nieuwe panden waarin we investeren, streven we naar een BREEAM-score van minstens ‘very good’.

Al die criteria worden regelmatig geëvalueerd en herzien, met name op grond van de nieuwe aanbevelingen van de Verenigde Naties en de taxonomie voor duurzame activiteiten op Europees niveau. 

Voor beleggingen in fondsen van derden wordt bij de selectie van de fondsen rekening gehouden met de volgende stappen:

 • Tijdens de selectiefase van de fondsen evalueert de P&V Groep de integratie van de ESG-criteria door de beheerder aan de hand van een ‘due diligence’-vragenlijst of een screening door een gespecialiseerde consultant. 
 • Tijdens de follow-upfase van de belegging evalueert de P&V Groep de naleving van de ESG-criteria via de rapporten van de externe beheerders. 
 • De P&V Groep gaat een dialoog aan met de externe beheerders om meer rekening te houden met de ESG-uitdagingen.

Het opnemen van de ESG criteria in ons productaanbod

In ons aanbod van spaar- en beleggingsverzekeringen kiezen we voor ethisch verantwoorde fondsen. Bij de keuze van de fondsbeheerders laten we ons niet alleen leiden door hun financiële prestaties en vakkennis. Wij vinden het belangrijk dat hun waarden en normen aansluiten bij de onze.  

De P&V Groep is zich bewust van haar maatschappelijke rol als belegger en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem. 

Deze overtuiging zetten we om in de praktijk door een aantal principes toe te passen in ons aanbod van verzekeringsproducten en dit via ons beleggingsbeleid voor tak 21 en tak 23.

Beleggingen in sectoren waarvan de activiteiten strijdig zijn met de waarden van de P&V Groep (tabak, wapens, steenkool en mijnbouw) worden uitgesloten. 

Daarnaast wordt elke belegging getoetst aan het ESG-beleid van de P&V Groep en worden sectoren als energie, staal, transport, mobiliteit en vastgoed beoordeeld op basis van een 'best-in-class'-selectie.

Voor het beheer van onze fondsen doen we een beroep op de expertise en knowhow van gereputeerde externe vermogensbeheerders. We selecteren deze partners niet alleen op basis van hun vakkennis, maar houden ook rekening met ethische aspecten. We vinden het belangrijk dat ze bij het beheer van de fondsen waarden en normen hanteren die aansluiten bij de waarden van de P&V Groep.

Voor ons tak 23-aanbod zijn al onze fondsen  gekwalificeerd als artikel 8 of artikel 9 in het kader van de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation )-verordening.  Dit betekent dat onze fondsen actief bijdragen aan ecologische of sociale aspecten via de onderliggende beleggingen, of specifieke duurzaamheidsdoelstellingen nastreven. Een ander criterium is dat ondernemingen waarin wordt belegd praktijken op het gebied van goed bestuur moeten volgen.

Voor ons tak 23-aanbod werken we samen met verschillende fondsbeheerders. Dankzij hun beleggingen dragen deze beheerders in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem.

Duurzaamheidrisico's

Als referentiekader hanteren we het begrip duurzaamheidsrisico's zoals gedefinieerd door EIOPA ((European Insurance and Occupational Pension Authority (Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen)).

Een duurzaamheidsrisico wordt gedefinieerd als een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied (‘ESG’) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van een belegging kan veroorzaken.

Het duurzaamheidsrisico kan opgedeeld worden in drie categorieën:

Fysiek risico

Het fysieke risico dat rechtstreeks te maken heeft met klimatologische gebeurtenissen (zoals overstromingen, branden, stormen) en klimaatveranderingen op lange termijn (zoals neerslag, extreme temperatuurschommelingen, het niveau van de oceanen, gemiddelde temperatuurstijging).

Transitierisico

Het transitierisico dat voortvloeit uit de evolutie/transitie naar een koolstofarme maatschappij. Dit risico kan een impact hebben op de rentabiliteit en de beleggingsstrategie.

Aansprakelijkheidsrisico

Het aansprakelijkheidsrisico met betrekking tot de klimaatverandering (bv. rechtszaken, enz.)